Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Freefloat 48,92
Qingdao State-Owned Assets Supervision & Administration 46,20
Zhi Feng Xu 1,29
Ke Xue Li 0,83
Shu Xian Wang 0,72
Jin Xian Du 0,61
Lu Ping Mao 0,61
Yue Hong Chen 0,57
Wei Guang Wang 0,56
Hai Xian Tang 0,53
Wei Zhang 0,51

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2016 2017 2018 2019 2020
Personal am Ende des Jahres 5.443 5.936 6.456 6.405 7.099
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0,68 0,78 0,87 1,00 0,99

Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva

2016 2017 2018 2019 2020
Summe Umlaufvermögen 2.724 3.248 3.101 4.354 5.593
Summe Anlagevermögen 2.749 3.323 3.287 4.422 4.664
Summe Aktiva 4.160 4.898 5.115 6.697 7.711

Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva

2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 987 1.528 1.444 2.403 2.376
Summe Fremdkapital 2.186 2.852 3.016 4.381 5.029
Summe Eigenkapital 1.865 1.951 2.015 2.201 2.600
Summe Passiva 4.160 4.898 5.115 6.697 7.711