Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Hengdian Group Holdings Co., Ltd. 73,92
Freefloat 23,10
Beijing Yinghezhi Investment Management Center LP 1,66
Zuo Bing Wen 1,48
Xin Wang 1,13
Qiang Ni 1,06
Bosera Military Theme Stock Fund 1,02
Jian Bo Liao 0,88
Bosera New Industry Trends Mixed Fund 0,85
Xue Jun Wen 0,85
Yan Zhang 0,68
Liu Qing Xu 0,64

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2016 2017 2018 2019 2020
Personal am Ende des Jahres 5.671 4.504 3.262 3.602 4.093
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0,56 0,89 1,22 1,17 1,10

Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva

2016 2017 2018 2019 2020
Summe Umlaufvermögen 1.791 2.801 3.068 3.192 3.439
Summe Anlagevermögen 1.476 2.594 2.986 3.114 3.304
Summe Aktiva 2.320 3.486 3.838 4.118 4.455

Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva

2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 281 222 416 458 415
Summe Fremdkapital 1.078 1.114 1.260 1.453 1.550
Summe Eigenkapital 1.242 2.373 2.578 2.665 2.903
Summe Passiva 2.320 3.486 3.838 4.118 4.455