Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Freefloat 63,34
Xiang Yuan Liang 6,01
Dao Xiang Li, EMBA 5,79
Tong Zuan Li 5,22
Jun Xiang Huang 4,42
Wulian Zanjiu Enterprise Management Consulting Partnership LP 4,18
Shanghai Kuanyuan Asset Management Co. Ltd. 4,12
Hong Chang Han 3,77
Xiao Yi Liang 1,74
Shu Wen Lin 1,42
GTJA Allianz De-sheng Small Cap Selective Fund 1,24
Hwabao WP S&P China A Dividend Opportunities Index Fund (LOF) 0,93
Lion Small Cap Equities Selected Fund 0,66

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2016 2017 2018 2019 2020
Personal am Ende des Jahres 3.458 4.301 3.669 3.484 3.296
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0,57 0,57 0,74 0,86 0,92

Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva

2016 2017 2018 2019 2020
Summe Umlaufvermögen 1.060 2.180 2.201 2.148 2.281
Summe Anlagevermögen 1.070 2.068 2.188 2.286 2.358
Summe Aktiva 1.471 2.632 2.767 2.829 3.005

Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva

2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 180 32 1 1 1
Summe Fremdkapital 581 585 568 531 627
Summe Eigenkapital 890 2.036 2.187 2.285 2.357
Summe Passiva 1.471 2.632 2.767 2.829 3.005