Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Li Dong Wei 33,99
Freefloat 22,00
Jin Kun Wei 19,76
Shanghai Shuangchuang Jinye Enterprise Management LP 16,08
Xue Qing Ji 7,23
GF Jufeng Fund 6,36
Feng Ying Li 5,18
Shenzhen Tencent Industrial Investment Fund Co., Ltd. 5,13
Jin Yu Zhang 5,13
Guotai Asset Management Co., Ltd. 4,04
Si Yuan Dai 3,70
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. 3,49
China Universal Asset Management Co., Ltd. 3,12
Chang Xin Shuan Li Fund 3,12
Harvest Fund Management Co., Ltd. 3,07

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2015 2016 2017 2018 2019
Personal am Ende des Jahres 768 1.035 961 1.148 1.237
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0,41 0,44 0,73 0,87 1,03

Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva

2015 2016 2017 2018 2019
Summe Umlaufvermögen 461 604 1.062 1.228 1.460
Summe Anlagevermögen 230 295 676 808 960
Summe Aktiva 582 747 1.311 1.608 1.926

Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva

2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 0 0 83 84 59
Summe Fremdkapital 322 420 688 860 999
Summe Eigenkapital 260 326 623 748 928
Summe Passiva 582 747 1.311 1.608 1.926